Vyhľadávací formulár

Levitiko 14:23

23Pea te ne ʻomi ia ki he taulaʻeiki ʻi hono valu ʻoe ʻaho ʻo hono fakamaʻa, ki he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai ʻi he ʻao ʻo Sihova.