Dhiata e Re Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

Jazyk: Shqip: Geg

Informácia o verzii

Ky botim vjen si një përkthim i Dhiatës së Re nga Konstandin Kristoforidhi në Gegërisht dhe botuar në 1872. Përgatitja për botim është kryer nga Z. Xhevat Lloshi dhe është botuar nga Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë.


This publication is a translation of the New Testament translated by Konstandin Kristoforidhi into Albanian Gheg and published in 1872. Mr. Xhevat Lloshi prepared the publication which was published by the Interconfessional Bible Society of Albania.

Informácie o autorských právach

Published by Interconfessional Bible Society of Albania