Ndose Kɔdɔ Laka, Buku ꞌba Tisaki ni Tɔdɔ to Lömu Laꞌja ꞌBa Yësu Kurïsïtö Ŋere Ze

Jazyk: Jur Modo

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach