Ya bàbànán ne Dios nga nesúrát kiya baru wa túlag Genesis se Exodus

Jazyk: Isnag

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc.