ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್

Jazyk: ಕನ್ನಡ

Informácia o verzii

For updates and typo reports, please see FreeBiblesIndia.com or eBible.org.

Informácie o autorských právach

© 2017 Bridge Connectivity Solutions. Released under the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.