Nupela Testamen long tokples Kalo long Niugini

Jazyk: Keapara

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.