Buk Baibel long tokples Kandas

Jazyk: Kandas

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.