Fau Alanga'inga Faolu Ana Ala'anga Kwara'ae

Jazyk: Kwara'ae

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2003 Wycliffe Bible Translators, Inc.