Lahu Bible

Jazyk: Lahu

Informácia o verzii

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th tbs@thaibible.or.th

Informácie o autorských právach

© 2010 Thailand Bible Society