ጌኤዦ ማፃኣፖ

Jazyk: Male (Ethiopia)

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

Copyright © 2008 by The Word for the World International
Copyright © 2008 The Bible Society of Ethiopia