Namána á Dadaamiya Aŋwaslire (Cameroun)

Jazyk: Wandala

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved