Ya mga panaba na Diyos

Jazyk: Mamanwa

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc.