พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

Jazyk: Northern Thai

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc