ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ

Jazyk: ਪੰਜਾਬੀ

Informácia o verzii

Please see FreeBiblesIndia.com and eBible.org for typo reports and updates.

Informácie o autorských právach

Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions. Released under a Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.