سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Jazyk: Susu

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible