Anut san bilaluŋ foun

Jazyk: Takia

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.