Riosia Warijio Nayewani Ahpo Tisiwa Kaaweruma Tuuyewari

Jazyk: Huarijio

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc.