Vyhľadávací formulár

1 Timothy 3

1Ngayu karungka ninga duja. Jala nganinyi nulijba jungunkanyi barrinani malbu jurjkanyi milidimbikanyi yalunya, baki nanda kunyba. Nanda kunyba, jala nganinyi nulijba jungunkanyi barrinani malbu jurjkanyi. Nanda malbu jurjkanyi, janyulu waki kudanyu nangangi Kudkanyi. 2Nanda malbu jurjkanyi, marda nyulima jungku nani. Marda nyulimi jungku kunybana yuwana Kudkanyi yurrngumba. Marda nyulimi jungku jirdi ngawamba yingamliyngka maninganjanyi. Miku kaja maninganja nangangi, ngawamba yingamali. Marda nangkimi mankumanku kunybanyi yuwanyi yurrngumba, miku balkinyi yuwanyi. Marda nyulimi miku ngarrangarra muwa yingkanyi. Jala badajba yingkamuku krisjinmuku, jala yalu yidamba nanda jurj, baki marda nyulimi kuyu yalunya nanganginkurri barndarri malbuwanyi jurjkanyi. Marda nyulimi lalanba yalunya, jala yalu yidamba. Nanda malbu jurjkanyi, marda nyulimi yingkamuku nangangi Kudkanyi. Marda nyulimi kunyba milidimbawarr. 3Nanda malbu jurjkanyi, marda nyulimi miku ngaraba kudukudu kamukamu. Marda nyulimi miku wanindijba kulaji. Miku. Marda nyulimi miku dabawarr. Marda nyulimi miku kuliwijba kajanyi dungalanyi. Marda nyulimi miku jungku nani nanda malbu jurjkanyi. Ngala marda nyulimi jungku mardumardu muwa yurrngumba. 4Marda nyulimi jungku mambuka yalungi, jalili yalu jungku nanganginyina barndana. Marda nyulimi lalanba yalunya kudanyu barri. Marda nyulimi lalanba yalunya, milidimbijina yalunya, yalu jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi. Baki marda nyulimi yabimba yalunya, yalu ngayangayiykanyi nanganginkanyi jangkurranyi. Marda yalimi yabimba bukamba yaji jala nyulu jirrinyba yalunya. Marda yalimi yabimba nanda yaji, jungkungangi nyulu kunyba nganinyi Kudkanyi. Marda yalimi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi, nyulungangi kunyba nganinyi nangangi Kudkanyi. 5Nani barri, marda nyulimi lalanba yalunya, nangangi maninganja marda nanganginmuku jandanyimuku. Jaliyi nyulu miku lalanba yalunya, jaliyi nyulu miku milidimba yalunya, yalu ngayangayiykanyi nanganginkanyi jangkurranyi, baki yanka janyulu lalanba yalunya krisjinmuku nanganginyina jurjina. Yanka janyulu milidimba yalunya, yalu ngayangayiykanyi nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Kudwanyi nyulu lalanbaka yalunya krisjinmuku, nanganginmuku jandanyimuku, baki nani barri nanangini malbuwanyi jurjkanyi, marda nyulimi lalanba yalunya krisjinmuku nanganginyina jurjina. 6Nanamukunyi krisjinmukunyi, marda yalimi miku yarrijba buyingkinyi krisjin malbu yalungi. Miku. Jaliyi yalu yarrijba buyingkinyi krisjin malbu yalungi, baki yiningki janangka mankumanku, nyulu walkurra mambuka, yiningki janangka barrarrakijba. Nanda balki. Baki yiningki yanybaja Kud nangangi, nyulu jungkuka balkina yuwana. Nani barri wabula kamambarra yanybayi Kud nangangi Sayidinkanyi, nyulu jungkuyi balkina yuwana. Barriwa. 7Jala narri yarrijba nganinyi malbu jurjkanyi, baki marda narrimi yarrijba nanda jala jungku kunyba yalungi bukambijuyngka. Yingkamuku jala yalu miku Krisjinmuku, jayalu ningkijba nanda malbu, baki marda yalimi jingkijba nyulu kunyba nganinyi. Marda narrimi yarrijba nanda jala yalungka mankumanku kunymamba nangangi, baki miku yaliyi jurlwa nanankanyi malbunyi. Nanda malbu jurjkanyi, marda nangkimi mankumanku Kudkanyi yurrngumba, baki miku janyulu manku nanda jangkurr nangangi Sayidinkanyi. Jalimi nyulu manku jangkurr nangangi Sayidinkanyi, baki yiningki nanangini Sayidinwanyi, janyulu jujamba nanda malbu. Baki nanangini malbuwanyi yiningki janyulu yabimba balki yaji, yiningki janangka yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi, jalimi nyulu manku jangkurr nangangi Sayidinkanyi. Nanankardi barri marda nangkimi mankumanku nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Barriwa.

8Baki nanda jala nulijba wakiwarr jurjkanyi, marda nyulimi jungku kunyba nganinyi. Marda nyulimi yanyba ngawamba duja jangkurr. Baki yingkamukunyi jayalu jingkijba, miku nyulimi jujambawarr. Nanda wakiwarr jurjkanyi, marda nyulimi miku walkurra janyi, marda nyulimi miku yanybiji yingkanyi yalungi, mankunkanyi kiji. Ngala marda nyulimi yanyba yurlurrmba jangkurr yurrngumba. Marda nyulimi miku ngaraba kudukudu kamukamu. Marda nyulimi miku wanindijba kulaji. Miku. Baki marda nyulimi miku kuliwijba dungalanyi baki yajinyi. 9Marda nyulimi kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi yurrngumba. Marda nyulimi miku kuyu yingkanyi jangkurr. Miku. Marda nyulimi kuyu ngawamba nangangi jangkurr Kudkanyi. Nani barri marda nyulimi jungku nanda wakiwarr jurjkanyi. 10Nanamuku Krisjinmuku jurjkanyi, marda yalungkimi mankumanku yalungi, jala yalu nulijba wakiwarr jurjkanyi. Marda yalungkimi kudanyu mankumanku yalungi, jaliyi yalu jungku kunybana yuwana Kudkanyi yurrngumba, jaliyi yalu durrijba nangangi jangkurr yurlurrmba. Marda yalimi balanja nganinyi nani, baki yuku barri jayalu yarrijba nanda nganinyi wakiwarr jurjkanyi, jaliyi nyulu kunyba jungku nangangi Kudkanyi. Barriwa. 11Baki nanda maninganja nangangi jala wakiwarr jurjkanyi, marda nyulimi jungku kunyba jibarri. Marda nyulimi miku walkurra janyi. Marda nyulimi miku jurlwa yingkamukuyngka. Marda nyulimi miku ngaraba kudukudu kamukamu, mikuwali wanindijba kulaji. Nanda nangangi maninganja, marda nyulimi jungku jirdi kunybanyi kulajinyi nangangi Kudkanyi. Barriwa. 12Nanda wakiwarr jurjkanyi, marda nyulimi jungku ngawamba yingamaliyngka jirdi maninganjanyi. Marda nyulimi jungku mambuka yalungi jalili yalu jungku nanganginyina barndana. Marda nyulimi lalanba yalunya kudanyu barri. Marda nyulimi lalanba yalunya milidimbijina yalunya, yalu jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi. 13Baki nanda wakiwarr jurjkanyi, marda nyulimi waki kudanyu. Baki yingkamukunyi, jala yalu najba nanda wakinkurri kudanyu, baki jayalu jingkijba nanda wakiwarr. Jayalu jingkijba nyulu wakingka kudanyu jurjkanyi, marda nangangi Kudkanyi. Jayalu jingkijba nanda wakiwarr, nyulu jungkuka kunyba. Baki nanankardi barri miku janyulu marrala milidimbikanyi yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngala janyulu yanyba ngiruka jangkurr. Barriwa.

14Nayimanji, ngala ngayu yarrijba nayinda jangkurr nganyi, nulijba ngayu jilaykanyi karri. Nulijba ngayu yidambikanyi ninga winyurru. 15Ngala jaliyi ngayu miku jila nganyindurri winyurru, baki nangini najawanyi karuja ninga ngambalangi krisjinmukuyngka, yanka marda ngambalimi jungku nangangi Kudkanyi. Marda ngambalimi jungku kunyba nangangi yurrngumba, ngambalangangi jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Nyulu ngambalangi Buwakanya, baki ngambala nangangimuku jandanyimuku. Nanankardi barri marda ngambalimi miku manku jujambawarr jangkurr, ngala marda ngambalimi kuyu ngawamba duja jangkurr nangangi Kudkanyi. Marda ngambalimi marrimba nangangi jangkurr mardarda. 16Jingkijba ngambala nanda jangkurr nangangi Kudkanyi, nanda walkurra jangkurr, duja. Wabula kamambarra nanamukunyi wankalamukunyi, miku yaliyanyi jingkijba Kud. Ngala nyuli karu yalunya bijal jangkurranyi, baki baku barri mili nyuli karu yalunya jangkurranyi Kudwanyi. Baki mili baku nyuli manjijba nangangi jandanyi Jisus nanginkurri wayka. Badajbayi Jisus nanginkurri jambarri, baki kajamukunyi yali najba Jisus. Baki nanangini Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, nyuli minimba ngambalanya Jisuskanyi. Minimbayi ngambalanya Jisuskanyi, ngawamba nyulu nanganginmirra jandanyi Kudkanyi. Baki nanamukunyi Yanjilmukunyi, yali najba nangangi jandanyi Jisus marda. Barriwa wiykunumbayi nangangi jandanyi kingkarri Kudwanyi, jungunki nangandu yurrngumba. Nayimanji kudiyamuku nganinyimuku yalu jilalajbangka lukuluku wandijiyana, yalu karungka bukambiju nangangi Jisus Krayiskanyi. Baki kajamukunyi yalu kuyungka jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index