Vyhľadávací formulár

Acts 16

1Mili buli jilajba bayungu, Bul marda Silas. Jilajba buli bayungu nanankurri yajiyurri lukuluku Dirbi marda Lisdira. Jungku nyuli nganinyi nanaba, nangangi niji Dimudi. Nyuli krisjin. Nangangi yarrijinyi, nyuli Ju, marda nyuli krisjin, ngala nangangi nijanganjinyi, nyuli Krik. 2Bukambiju yali krisjinmuku, jali jungku Lisdira marda Yikuniyum, yanyba yali nangangi Dimudikanyi, nyuli kunyba. Yanyba yali nangangi, nyuli kunyba nganinyi. 3Nulijbayi Bul kuyunkanyi Dimudi nangandu, ngala miku Dimudi kaburr. Nangangi nijanganjinyi, nyuli Krik. Miku yaliya yabimba kaburrwaburr nanamukunyi Krikwanyi. Wudumbayi Dimudi Bulwanyi, baki nyuli yabimba nanda Dimudi kaburr, jingkijbangangi yali bukambijunyi Jumukunyi jali jungku nanaba, jingkijbangangi yali nanda Dimudi nangangi nijanganjinyi, nyuli Krik. Barriwa. Baki yali barlba nanamunanyi yajinanyi, Bul marda Silas, marda Dimudi. 4Jilajba yali bayungu kajayurri barrawuyabarrawuyarri. Karu yali bukambiju krisjinmuku nanankanyi jangkurranyi najana. Karu yalunjali jangkurranyi, jali yalu jirrinyba, malbumalbunyi marda nanamukunyi jali manjijba Jisuswanyi. Karu yali nanamuku krisjinmuku, jayalu ngayangayijba nanankanyi jangkurranyi. 5Yali jungku mili ngiruka Jisuskanyi, nanamuku krisjinmuku. Jabarri yingkamuku yali kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi, baki mili, baki mili yali kuyu nangangi jangkurr. Barriwa.

Buwarrajimbayi Yaji Bulwanyi

6Jilajba yali bayungu, nananyina yajina Brijiya marda Kalajiya. Yaliyanyi jilajba bayungu yingkana yajina Yasiya, ngala kurrkunba nyuli yalunya Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Kurrkunba nyuli yalunya yanybikanyi Jisuskanyi nanaba Yasiya. Miku yaliya karu nanda kunyba jangkurr Jisuskanyi nanamuku jali jungku nananyina yajina Yasiya, kurrkunbangangi yalunya jilaykanyi nanankurri Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. 7Jali yalu wanbiya bundu Misiya, baki mili kurrkunba nyuli yalunya jilaykanyi nanankurri yingkayurri yajiyurri langkiya Bidiniya. Mili kurrkunbayi yalunya Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Miku yaliyanyi ngankijba nananyina yajina Bidiniya, nyulungangi Kunyba Ngarndu Kudkanyi. 8Baki birlbidamba yali bayungu yajina Misiya. Wanbiya yali barrawuyabarrawuyanyina yajina, niji Druwas. Marda ngayu nayinda jala yarrijba najana nayinda jangkurr, jungku ngayi nanaba yalundu marda. 9Ngala kulukayi Bul mungana, buwarrajimba nyuli yaji. Najba nyuli nganinyi nangangi yaji bayangarrinybana wilina kanjana, Masiduniya. Karrinja nyuli nanda nganinyi. Yanyba nyuli nangangi Bulkanyi. Ngajaka nyuli Bul, “Badajba janinji ngakinkurri yajiyurri, Masiduniyayurri. Badajba janinji, baki yabimba janinji yaji nurrungi.” Nani nyuli ngajakawa Bul, nanangini nganinyiwanyi Masiduniyakanyi. Barriwa. 10Kamu, jali nyulu walajba, karu nyuli nurrunya nanankanyi jali nyulu najba, ngala nyuli buwarrajimba yaji. Yanyba nurrungki nanankanyi jali najba Bulwanyi. Mankumanku nurrungki, yanyba nurrungki, “Karungka nyulu ngambalanya Kudwanyi, marda ngambalimi barlba nanankurri Siduniyayurri. Marda ngambalimi milidimba yalunya nanaba nanankanyi kunybanyi jangkurranyi Jisuskanyi.” Barriwa. Baki birrirrinja nurrungki barlkanyi Druwasnanyi.

Kuyu Nyuli Jangkurr Jisuskanyi Nanangini Jibarriwanyi Lidiyawanyi

11Barlba nurri bayungu kanjana wayayudi. Birlbidamba nurri bayangarriji waliyangurri, niji Samudrakis. Kuluka nurri nanaba, baki munganawa birlbidamba nurri mili bayangarriji kanjana nanankurri walkurrayngkurri yajiyurri. Wanbiya nurri yajina yundu kanjana, niji yajinyi Niyabulis. Nanda yaji Niyabulis, karriya nananyina walkurranyina yajina Masiduniya. Walajba nurri wayananyi. 12Mili nurri jila bayungu nanamunanyi, mili nanankurri yajiyurri, niji Bilibayi. Wabula juju yabimba yali nanda barrawuyabarrawuya ngarrkadabawarrmukunyi Rumankanyi. Nanda Bilibayi walkurra barrawuyabarrawuya. Nanda yaji Bilibayi nananyina walkurranyina yajina Masiduniya. Jungku nurru nanaba mardunguji. 13Walajba nurri barrawuyabarrawuyananyi Sadidi. Walajba nurri, baki jilajba nurri bundalyurri. Mankumanku nurrungki, yiningki yaji nanaba yanybikanyi mududu Kudkanyi. Yiningki yalili yanyba mududu Kudkanyi. Yiningki yalili yanyba mududu Kudkanyi bundalina Jumuku. Jungku nurri yundu bundalina, baki yanyba nurri nanamukuyngka jibarrimukuyngka jali jungku nanaba bundalina. 14Yingamali jali jungku nanaba jibarri, nangangi niji Lidiya, nangangi yaji Dayadira. Wudumba nyuli nganmarra wabawaba, kunybamirra. Wajba nyulili yalunya wabawabanyi kunybanyi dungalanyi. Wajba yalili nanda jibarri kajanyi dungalanyi nanankanyi wabawabanyi. Nanda jibarri, nyulili maruka muwa Kudkanyi, baki nyuli manku kudanyu jangkurranyi Bulkanyi, jali nyulu karu yalunya. Kandimba nyuli nanda jibarri Jisuswanyi mambukawanyi, jali manku jangkurr jibarriwanyi. Baki nyuli jingkijba nanda jangkurr jibarriwanyi, baki nyuli kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi, jala yanybayi Bul. 15Baki ngurrunba yali nanda jibarri bundalina, kuyungangi nyuli nanda jangkurr. Nanamuku yingkamuku jalili jungku nangandu, jalili jungku nanganginyina barndana, baki yali ngurrunba yalunya marda. Ngurrunba yali bukambiju, jalili jungku nanganginyina barndana. Baki ngajaka nyuli nurrunya jibarriwanyi, “Kuluka janarri kuna nurrunginyina barndana. Jungku kuna janarri ngakindu, jaliyi narringka mankumanku ngaki, ngayu jungku krisjin, ngayu jungku yuwarl Jisuskanyi. Jaliyi narringka mankumanku nani ngaki, baki janarri kuluka nurrunginyina barndana.” Baki jungku nurri nanganginyina barndana.

Yarrijba Bulanjali Brisinyina

16Nanamanji barri, jilajba nurri nanankurri yajiyurri, jalili yalu yanyba mududu Kudkanyi. Ngala nurri jilajba, najba nurri wurrumbarra wakiwarr. Jungkuyi wuwarr nangandu mankanyina. Karu nyuli jangkurranyi wurrumbarrawanyi baki baku barri nanda jangkurr, nanda duja. Yabimbayi nanda yaji jali karu wabula wurrumbarrawanyi. Nani nyulili yanyba jangkurr, jali baku nanda jangkurr duja. Nanganginyi mambukamukunyi, yalili wudumba dungala nanankanyi jangkurranyi, jali yanyba wurrumbarra. Yingkamukunyi yalili wajba nangangi mambukamuku dungalanyi, baki nyulili karu yalunya nanda jangkurr bakunyi wurrumbarrawanyi. Karu nyuli jangkurr bakunyi, wuwarrngangi nangandu nanganginyina yuwana. 17Jilajba nyuli nanganbu bayngkani Bulnyina nanda wurrumbarra. Jilajba nyulili bayngkani nurrundu. Ngala jilajba nyuli, kaya nyuli kudanyu, “Nanginmuku nganinyimuku, yalu waki Kudkanyi. Yalu waki nangangi walkurrayngkamirra mambukanyi Kudkanyi. Yalu wakiwarr nangangi. Karu yalu narrinya nanankanyi jalija nyulu marrimba narrinya mardarda Kudwanyi.” 18Nani nyuli kaya kudanyu wurrumbarrawanyi yurrngumba, yingkana kambana, baki yingkana kambana. Kaya nyulili, ngala nyulili jila bayngkani, durrijba nurrundu. Baki ngarrangarra nyuli muwa Bul nangangi. Kulwayi Bul nangangi. Yanyba nyuli wuwarranyi, “Wuwarr. Ngayu jirrinyba ninya. Walajbakiyi mankanyinanyi wurrumbarrananyi. Walajbakiyi, nyulungangi ngiruka, nanda Jisus Krayis.” Yinarramba nyuli walajba nanda wuwarr nanganbunanyi mankanyinanyi. Baki miku nyuliya karu mili nanda jangkurr bakunyi nanangini wurrumbarrawanyi, walajbayingangi nanda wuwarr nanganbunanyi.

19-20Baki yali jingkijba nanamukunyi mambukamukunyi wurrumbarranyi, jingkijba yali, miku yaliya wudumba dungala mili. Miku nyuliyi mili karu jangkurranyi dungalanyi wurrumbarrawanyi. Baki yali ngarrangarra muwa mambukamuku nangangi. Ngarrangarra yali muwa Bulkanyi. Baki yali wudumba bulanya Bul baki Silas. Wudumba yali bulanya, kuyu yali bulanya mambukamukuyngkurri burrandimbijina barrawuyabarrawuyana. Yanyba yali mambukamukuyngka Rumankanyi, “Nanginkuya nganinyiwuya, bula Juwuya, baki yabimba bula kiji nayiba. 21Karu bula nurrunya, marda nurrimi miku jungku nurrunginyina yuwana Rumankanyi. Karu buli nurrunya, marda nurrimi jungku yingkana yuwana.” Barriwa. 22Kudukudu yali karrinja lukuluku. Jali yalu manku nanda jangkurr, baki yali daba bulanya murawanyi. Ngarrangarra yali muwa bulangi, daba yali bulanya. Bakarramba yali jumbala bulanbunanyi mankanyinanyi mambukamukunyi Rumankanyi. Bakarramba yali jumbala bulanbunanyi mankanyinanyi. Karrinja buli nanaba, mikuyaji jumbalanyi. Baki yali jirrinyba kudiya ngarrkadabawarr, mambukamukunyi Rumankanyi. Jirrinyba yalunjali wajubiji bulanya. 23Daba yali bulanya kudanyu, kurndayudinyi. Baki yali yarrijba bulanya brisinyina, ngarrkadabawarrmukunyi. Baki yali jirrinyba nanda mambuka jali yukumba brisin, jirrinyba yali mambuka kijiji bulanya kudanyu. 24Jali nyulu manku nanda jangkurr kijiykanyi bulanya kudanyu, baki nyuli yarrijba bulanya yajina burrandi wayka brisinyina. Kijijba nyuli bulanya nukami walkurranyina kurndana.

25Ngala baralala barri, yanyba buli mududu Kudkanyi, Bul marda Silas. Yanyba buli mududu, baki brijba buli Kudkanyi. Manku yali bulanya yingkamukunyi jali nanaba jungku brisinyina. 26Ngala brijba buli, kulbayi jamba. Kulbayi jamba kudanyu, marda kulbayi nanda brisin. Dulaba yalungki bukamba bardawamuku. Dulaba yalungki. Yirrbayi kijbakijba wayka jambarri yalunbunanyi mankanyinanyi, jali jungku yalu brisinyina. 27Walajba nyuli, nanda mambuka jali yukumba brisin. Walajba nyuli, baki nyuli najba yaji junu, bardawabardawa junu bukamba. Ngamu, yali barlba bukambiju, jali jungku brisinyina. Nanamanji jali dulaba nangki nganinyi brisinanyi, baki nanda yukumbawarr brisinkanyi, yingkawanyi janyulu kurdanba nanda yukumbawarr. Kurdanbaja nanda mambukawanyi Kabaminkanyi. Nanangini mambukawanyi dulaba nyuli kingkarri nangangi wunanybala jankunbijinyi kalawunyinanyi. Dulaba nyuli nanda jankunbijinyi, kurdanbiji nangka. Ngamu yali barlba brisinanyi. 28Najbayi Bulwanyi nanda mambuka, jali nyulu dulaba nanda jankunbijinyi. Ngala nyuli najba, baki kaya nyuli kudanyu Bulwanyi. Kaya nyuli, “Mikujiyi ngarrkadaba nganyingka. Mikujiyi linjumba nganyingka jankunbijinyiyudinyi. Jungku nurru nayiba. Bukambiju nurru yuwaji nayiba. Miku nurriya barlba.”

29Kaya nyuli mirnmilarranyi nanda mambuka. Jali nyulu wudumba mirnmilarra, jilajba nyuli bulandurri, Bulyurri marda Silasyurri. Mururu nyuli wayka bulandu. Marrala nyuli, baki birrirrayi mankanyi. 30Kuyu nyuli bulanya danbiyurri brisinyina, baki ngajaka nyuli, “Mambukawuya, wanyimba jangayu, baki janyulu marrimba ngana mardarda Kudwanyi. Wanyimba jangayu.” 31Jananganja buli nanda mambuka, “Marda ninjimi kuyu nanda jangkurr mambukanyi Jisuskanyi, baki janyulu marrimba ninya. Janyulu marrimba ninya mardarda, marda nanamuku jala jungku nganyinyina barndana. Janyulu marrimba yalunya, jaliyi ninji kuyu nangangi jangkurr.” 32Baki buli milidimba nanda mambuka, marda nanamuku jali jungku nanganginyina barndana. Karu buli yalunya Jisuskanyi. Karuyi yalunya yajinyi jali yabimba Jisuswanyi. 33Yinarramba nyuli wakardaba bulanya biwi mankanyi, daba jala yalu, baki buli ngurrunbayi nanda mambuka, marda bukambiju nangandu barndana. Ngurrunbayi yalunya Bulwanyi, marda Silaswanyi. 34Baki kuyu nyuli bulanya nanganginkurri barndarri. Wajba nyuli bulanya mamanyi. Yali mirnarrijba muwa, nanda mambuka marda yingkamuku nangandu. Mirnarrijba yali muwa, kuyungangi nyuli nanda jangkurr Kudkanyi.

35Munganawa barri mambukamukunyi Rumankanyi, manjijba yali yilarrmuku brisinyurri. Manjijba yali yilarrmuku jangkurryudi manjiykanyi bulanya brisinanyi. Karu yali nanda mambuka brisinkanyi, “Manjijba janinji nanankuya nganinyiwuya brisinanyi.” 36Baki nyuli yanyba Bulkanyi nanda mambuka. Nayi nyuli yanyba, “Manjijba yali yilarrmuku nanginkurri mambukamukunyi Rumankanyi. Manjijba yali yilarrmuku jala yanyba, jangayu manjijba nimbalanya brisinanyi. Jilajba janimbala. Lalanba janyulu nimbalanya Kudwanyi, jalija nimbala jila.”

37Ngala yanybayi Bul mambukanyi brisinkanyi. Nayi nyuli yanyba, “Miku jilijba jangali barlba brisinanyi. Marda yalimi badajba yaluman nanginkurri manjiji ngalinya. Marda yalimi badajba yaluman nanamuku mambukamuku Rumankanyi. Miku ngaliya yabimba balki yaji yuwana Rumankanyi, ngala yali daba ngalinya, baki yingkamukunyi yalunjali najba daykurri. Baki yali yarrijba ngalinya brisinyina. Miku jangali jila brisinanyi kardarda. Miku ngalinjaliya ngajaka yanybikanyi. Daba ngalinjali wajamba. Ngali Juwuya, ngala mungkiji ngali Rumankanyi marda.” Nani nyuli yanyba Bul mambukanyi brisinkanyi. Kamambarra nanamuku Rumankanyi, yalili yabimba nayi ngurrayngkanyi. Jali nyulu yabimba kaja yaji kunyba Rumankanyi ngurranyiwanyi, jali nyulu waki kudanyu yalungi Rumankanyi, baki yali wajba nanda ngurranyi jangkurranyi najana. Wajba yali jangkurranyi najana. Yanybayi nanda jangkurr nayi, “Nangini nganinyiwanyi, nyuli yabimba kaja yaji kunyba Rumankanyi. Nyulu ngurranyi. Miku nyulu Ruman, ngala nayimanji nurru yabimba nayinda nurrungi mungkiji. Nyulu barrinani Ruman.” Nani yalili yabimba nangangi, jali nyulu waki kunyba Rumankanyi, baki nanda ngurranyi nyuli mungkiji Rumankanyi. Baki nangangi jandanyi, nyuli Ruman mungkiji marda. Nanda ngurranyi, jaliyi nyulu jungku balkina yuwana Rumankanyi, baki mambukawanyi Rumankanyi, yuku janyulu daba wajamba nanda ngurranyi. Ngala mikuwali nyulu wajamba daba mungkiji Rumankanyi jali jungku balkina yuwana. Waluka marda nyulimi karrinjarrijba nanda mungkiji kurdusnyina, jali nyulu yabimba balki yaji. Baki nyuli yuku karu yalunya nanganginkanyi yajinyi mungkijiwanyi, baki yuku nyulu kuyu kandi yanybikanyi nanganginkanyi yajinyi. Nani yuku nyulu yabimba, jala nyulu jungku balkina yuwana Rumankanyi. Mili yanybayi Bul nangangi mambukanyi brisinkanyi, “Marda yalimi badajba nanginkurri mambukamuku Rumankanyi, manjiji ngalinya yaluman. Jalija ngali barlba brisinanyi, baki jayalu najba ngalinya jilaykurri kudukuduwanyi. Miku jangali jila kardarda.” Nani yanybayi Bul.

38Baki yali wijba yilarrmuku. Karu yali mambukamuku Rumankanyi nanankanyi jangkurranyi Bulkanyi. Marrala yali, jali yalu manku nanda jangkurr. Miku yaliya jingkijba bulanya, buli mungkiji Rumankanyi. 39Baki yali badajba brisinyurri mambukamuku. Yanyba yali bulangi Bulkanyi marda Silaskanyi. Nayi yali yanyba, “Jungku nurru balki. Marda nurriyanyi miku daba nimbalanya, miku yarrijba nimbalanya brisinyina. Marda nurriyanyi waluku manku nimbalangi jangkurr.” Baki yali kuyu bulanya danbiyurri brisinyina, ngala yali ngajaka bulanya, bula barlbiji nanamunanyi yajinanyi barrawuyabarrawuyananyi. 40Jilajba buli nanankurri barndarri jibarrinyi Lidiya. Yidamba buli jibarri. Nanamuku krisjinmuku, malumba yali jila nanankurri barndarri. Yanyba buli yalungi. Milidimba buli yalunya mili Jisuskanyi. Milidimbayi yalunya, yabimbiji yalunya ngiruka Jisuskanyi. Barriwa. Baki barlba buli nanamunanyi yajinanyi.

Barlbayi Bul Yingkayurri Yajiyurri, Niji Disalunika

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index