Vyhľadávací formulár

Galatians 2

1Baku barri juju, 14 kindilkurrinyi baku, mili ngayi wijba kula Jirusalimyurri. Nanda Barnabas, nyuli jila ngakindu, baki kuyu ngali yingka marda ngalindu, niji Didus. 2Jilajba ngayi kularriji Jirusalimyurri, karungangi ngani Kudwanyi, ngayuja jilajba nanankurri. Jali ngayu wanbiya, baki jilajba ngayi yalundurri malbumalbuyurri jurjkanyi. Karu ngayi yalunya nanankanyi jangkurranyi, milidimba jali ngayu yalunya ngurranyimuku nangangi Jisus Krayiskanyi. Nulijba ngayi yalungi malbumalbunyi, yalu jingkiykanyi nanda jangkurr jali ngayu milidimba yalunya. Nulijba ngayi yalungi, yalu jingkiykanyi nanda jangkurr yanyba jali ngayu, yurlurrmba nanda jangkurr. Miku ngayiyanyi nulijba yalungi, yalu yanybikanyi ngaki, barimba ngayi milidimba yalunya. Barriwa. 3-4Nanda kandi ngaki Didus, miku nyuli Ju, nyuli ngurranyi, nyuli Krik, baki nanamukunyi Krikmukunyi, miku yalili kaburrmba mankanyi. Miku yalili kaburrmba mankanyi, ngala nanda yuwa Jukanyi, wajba jali Musiswanyi, yanybaka nanda yuwa kaburrmbikanyi mankanyi. Ngaki kandi Didus, nyuli Krisjin, ngala miku nyuli kaburr. Baki nanamukunyi malbumalbumukunyi jurjkanyi, miku yaliyanyi yanyba, marda nyulimi jungku kaburr. Miku yaliyanyi yanyba nani. Yuku nyuluja jungku miku kaburr. Ngala yingkamuku barri yali jujijbawarrmuku, yanyba yalungki ngamu yali krisjinmuku, ngala miku. Jujijba yali. Ngala yuwajiwa yali jungku yalundu Krisjinmukunyina. Yali nulijba jingkiykanyi nurrunya, jaliyi nurru ngayangayijba nanginkanyi yuwanyi Musiskanyi. Nulijba yali bukambijuyngka, ngayangayiykanyi yuwanyi Musiskanyi, kaburrmbikanyi mankanyi. Yanyba yalungki nangangi Diduskanyi, mardakimi jungku kaburr, barrinani yalu Jumuku bukambiju kaburrwaburrmuku. Ngala nurri barri yanyba, “Miku barri, miku. Nayinda Didus, miku nyulu Ju. Nyulu Krik, baki miku yalili kaburrmba mankanyi Krikmukunyi. Mardakimi ngawamba Jumuku ngayangayijba yuwanyi Musiskanyi. Miku ngurranyimuku.” Barriwa. 5Miku nurriyanyi kuyu yalungi jangkurr nani, kaburrmbikanyi mankanyi. Miku nyuliyanyi yanyba nani Jisus Krayis, kaburrmbikanyi yalunya mankanyi, baki miku nurriyanyi yangkalamba nanda nangangi jangkurr. Nurrili marrimba nangangi jangkurr mardarda. Nurrili yanyba ngawamba nanda yurlurrmba jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Barriwa.

6Nanamuku malbumalbu jurjkanyi Jirusalim, yingkamuku yalungkili yanyba nanamukuyngka, yalu mambukamuku jurjkanyi. Ngala miku ngayimi jingkijba yalunya, yiningki yalu jungku mambukamuku jurjkanyi. Miku ngayimi jingkijba yalunya, ngala nayinda ngayu jingkijba, bukambiju ngambala Krisjinmuku, ngambala nanamannga jungkuka nangangi Kudkanyi. Mikukimi yanyba Kud, “Nayinda nyulu walkurra mambuka, ngala nayinda yingka ngawamba bayakarda nyulu.” Mikukimi yanyba Kud nani, nyulungangi marukangka muwa bukambijuyngka nanamannga. Miku yingka kudanyu, ngala yingka bijal. Marukangka nyulu muwa bukambijuyngka nanamannga. Ngala nanamukunyi malbumalbunyi, miku ngana yaliyanyi ngajaka yanybiji yingka mili jangkurr. Miku. Yuku barri bukamba duja nanda jangkurr jali ngayu milidimba yalunya. 7-8Yali jingkijba nayi. Yarrijbayi ngalinya Kudwanyi, ngana baki Bida. Yarrijba nyuli ngalinya baki yabimba nyuli ngalinya ngiruka milidimbikanyi nanankanyi kunybanyi jangkurranyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi. Nani yabimbayi ngalinya ngiruka Kudwanyi. Baki manjijbayi Bida Jisus Krayiswanyi milidimbiji yalunya, Jumuku, baki nanamannga barri, ngani manjijba Jisus Krayiswanyi milidimbiji yalunya ngurranyimuku nangangi. 9Nanamuku nganinymuku, Jayims, baki Bida, baki Jun, yingkamuku yali yanyba yalungi, yali malbumalbu jurjkanyi. Nanamukunyi yali jingkijba Kud, ngana nyuli yarrijba milidimbiji yalunya ngurranyimuku. Baki marrimba yali ngalinya marni, ngakindu baki Barnabasnyina. Marrimba yali ngalinya marni, baki nanankardi jingkijba nurrungkili yuwanyi milidimbikanyi yalunya. Baki yanyba nurrungki, yuku barri jangali milidimba yalunya ngurranyimuku, ngala jayalu milidimba yalunya Jumuku. Nani nurrungki yanyba. Barriwa. 10Ngala yali ngajaka ngalinya nayi, ngali marda narri ngurranyimukunyi, marda ngambalimi mankuwa nanamuku Krisjinmuku kularra Jirusalim, marda ngambalimi mankuwa yalunya jala jungku mikuyaji dungalanyi wudumbikanyi mama marda jumbala. Marda ngambalimi mankuwa yalunya, baki wajba yalunya dungalanyi. Nani yali ngajaka ngalinya, baki mirnarrijba ngayu muwa yabimbikanyi nani. Ngayili nulijba waykanyi yalunya dungalanyi. Barriwa.

11-12Baku barri nanda Bida, nyuli jilajba langki nanankurri Yandiyukyurri. Jilajba nyuli langki yidambiji yalunya Krisjinmuku ngurranyimuku nanaba. Wanbiya nyuli, bakili nyulu jungku yalundu, yalunginyina barndana. Jarrba nyulili mama yalundu marda. Ngala baku barri, nanangini Jayimswanyi, nyuli manjijba yalunya yingkamuku langki nanankurri. Jali yalu wanbiya nanaba langku, baki nanda Bida nangki yangkalamba yalunbunanyi ngurranyimukunanyi. Miku nyuliyanyi mili jarrba mama yalundu. Marrala nyuli yalungi jali yanyba “Nanamuku Krisjinmuku jala ngurranyimuku, mardakimi yingkawanyi kaburrmba yalunya.” Marralayi Bida yalungi baki nanankardi nangki yangkalamba Bida yalunbunanyi ngurranyinanyi. 13Marda yingkamuku Krisjinmuku jali yalu Jumuku, yali marda marralayi yalungi barrinani Bida marralayi yalungi. Yali balki yami. Baki Barnabas marda, nyuli balki yami marda. Miku yaliyanyi mili jungku yalundu ngurranyimukunyina. Miku yaliyanyi mili jarrba mama yalundu. Barriwa.

14Jali ngayu jingkijba yalunya, yangkalamba yalungki yalundunanyi ngurranyinanyi, baki jingkijba ngayi, nanda balki. Miku yaliyanyi jungku yurlurrmba yuwana nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi. Miku yaliyanyi jungku yurlurrmba nangangi. Bukambiju Krisjinmuku, marda Jumuku marda ngurranyimuku, bukambiju yalu jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Nanankardi ngayi ngirrwa nangangi Bidanyi. Ngirrwa ngayi nangangi, baki yingkamukunyi ngana yali manku ngirrwankurri. Ngirrwa ngayi nangangi, “Ninji barri Ju. Waluku jali ninji wanbiya, baki yuku ninji jungku yalundu ngurranyimukunyina. Ninji jungkuyi barrinani mungkiji yalungi. Waluku ninji yabijba muwa jungunkanyi yalundu, ngala nanijba balkijba ninji muwa. Nanijba ninji yanyba, mardakimi yingkawanyi kaburrmba yalunya. Jalija yalu jungku kaburrwaburr barrinani Jumuku, baki yuku janinji mili jungku yalundu. Wanyingkanyi ninji yanyba yalungi, marda yalimi durrijba nanda wankalanyi yuwa Musiskanyi. Wanyingkanyi ninji yanyba nani. Wanyingkanyi.” Nani ngayi ngirrwa nangangi. Barriwa.

15Nurru barri, nurrungi miminganja marda kukulinganja, nurrungi nijanganjinyi marda ngardanganja, bukamba yalu Jumuku, baki nanankardi nurru marda Jumuku. Miku nurru ngurranyimuku, nanamuku jala mikukimi jingkijba Kud. Nurru Jumuku, nurrungkili yanyba yalungi ngurranyimukuyngka, yalu balkimuku, jala mikukimi jingkijba Kud. Nani nurrungkili yanyba yalungi. 16Ngala nurru jingkijba, nurru jungkuka yurlurrmba nangangi Kudkanyi, kuyungangi nurru jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku nurrimi jungku yurlurrmba Kudkanyi, ngayangayijbangangi nurru nanankanyi yuwanyi Jukanyi jala wajba nurrunya Musiswanyi. Miku nurrimi jungku yurlurrmba, yabimbikanyi nanda Ju yuwa. Miku. Nurru Krisjinmuku barri jala Jumuku, nurri kuyu jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi baki nanankardi nurru jungkuka yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Miku nurrimi jungku yurlurrmba nangangi, ngayangayijbangangi nurru yuwanyi nanganginkanyi Musiskanyi. Mikukimi nganinyi jungku yurlurrmba Kudkanyi nani. Marda nyulimi kuyu jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, marda nyulimi durrijba nangangi jangkurr, baki janyulu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi.

17Jala nurru Jumuku nulijba jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi, baki marda nurrimi kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Nurru jala kuyu nangangi jangkurr, jaliyi nurrimi miku durrijba bukamba yuwa nangangi Musiskanyi, baki nurru jungkuka barrinani ngurranyimuku, miku jala ngayangayijba yuwanyi Musiskanyi. Yanyba yalungka Jumuku yalungi ngurranyimukuyngka, “Nanamuku ngurranyimuku yalu balki. Miku yalimi durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi.” Ngala nurru Jumuku jala nurru Krisjinmuku, jaliyi nurru miku durrijba bukamba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, baki yingkamuku Jumuku, yalu yanybaka nurrungi, nurru marda balki. Miku nurrimi durrijba yuwa nangangi Musiskanyi, barrinani ngurranyimukunyi miku yalimi durrijba yuwa nangangi Musiskanyi. Jaliyi nurru Krisjinmukunyi durrijba yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi, ngala miku nurrimi durrijba yuwa nangangi Musiskanyi baki wanyi barri. Nanda barrinani nayi kuna, barrinani, milidimbaka nurrunya Jisus Krayiswanyi jungunkanyi balki nangangi Kudkanyi. Nani kuna. Ngala miku. Miku nanda duja. Miku nyulimi milidimba nurrunya jungunkanyi balki. Miku nyulimi milidimba nurrunya nani Jisus Krayiswanyi. Ngala nanda yuwa Jisus Krayiskanyi, nanda buyingkinyi yuwa. Barriwa barri bukamba nanda wabula yuwa Musiskanyi. Nanda yuwa Jisus Krayiskanyi mili walkurra yingkanyi yuwanyi Musiskanyi. 18Wabula ngayi karu narrinya nangangi Jisus Krayiskanyi, nyuli wajba ngambalanya nanganginkanyi buyingkiyngkanyi yuwanyi. Marda ngambalimi miku durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, ngala marda ngambalimi durrijba nanda buyingkinyi yuwa. Nani barri ngayi karu narrinya wabula. Ngala nanijba barri, jalimi ngayu yanyba nayi, “Marda ngambalimi yuwajiwa durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi.” Jalimi ngayu nanijba yanyba nani, baki wabula jali ngayu karu narrinya miku durriykanyi nanda yuwa Musiskanyi, nanamanji barri ngayu jungkuyi balkina yuwana Musiskanyi. Ngala miku ngayimi yanyba nani.

19Miku ngayimi durrijba bukamba yuwa nangangi Musiskanyi. Yangkalamba ngaki nanamunanyi wankalananyi yuwananyi, baki nanijba ngayu durrijbangka nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngayu yurlwangka nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Ngayu barrinani nanda nganinyiyurru, jala yurlwangka yuwanyi. Nani barri ngayu yurlwangka yuwanyi nanganginkanyi Musiskanyi, ngala ngayu jungkuka yurlurrmba nangangi Kudkanyi, durrijbangangi ngayu nangangi jandanyi Jisus Krayis. 20Yanyba ngaka, ngayu barrinani nganinyiyurru nanankanyi wabuliyngka yuwanyi jala ngayi yurlwa. Ngala ngayu jungkuka buyingkinyi nganinyi nanijba, jungkukangangi Jisus Krayis ngakinyina kurdulana. Janyba nangki Jisus Krayis kurndana ngakinkanyi balkinyi yajinyi. Maruka nyuli muwa ngaki, baki janyba nangki ngaki. Baki nanijba ngayu marukangka muwa nangangi, ngayu durrijbangka Jisus Krayis, nanda jandanyi nangangi Kudkanyi. 21Marukangka Kud muwa ngambalangi, baki manjijba nyuli Jisus Krayis janybikanyi nangka ngambalangi. Janyba nangki Jisus Krayis kurndana ngambalangi jala kuyu nangangi jangkurr, marda durrijba nangangi yuwa. Nanankardi barri ngambala jingkijba, jangambala jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, jangambala jungku mili wanka nangandu, jalija ngambalaka janyba. Ngala nanamuku Jumuku, ngamu jayalu jungku mili wanka nangandu baku, durrijbangangi yalu nanda yuwa nangangi Musiskanyi. Ngala miku. Miku nanda duja jangkurr. Jalimi yalu mili jungku wanka, durrijbangangi yalu nanda yuwa Musiskanyi, baki muningka nangki janyba Jisus Krayis. Ngala miku nanda duja. Janyba nangki Jisus Krayis ngambalangi, baki nanankardi ngambalaja jungku mili wanka nangandu yurrngumba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index