Vyhľadávací formulár

Hebrews 1:13

13Yanybayi Kud nayinda jangkurr nangangi, nanganginkanyi jandayngkanyi, “Jungku ninji nayiba ngakinduwa. Kajamuku, jala miku yalimi maruka muwa nganyi, janinya yalu daba, ngala jangayu ngayu yalunya daba wakara barri. Jangayu wakaramba yalunya, jalija ngayu daba yalunya. Baki jayalu ninya jingkijba, ninji barri mambuka yalungi.” Nani barri yanybayi Kud. Ngala miku nyuliyanyi yanyba nanda jangkurr yalungi Yanjilmukuyngka. Miku. Ngala nyuli yanyba nanda jangkurr nangangi, nanganginkanyi jandayngkanyi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index