Vyhľadávací formulár

John 3:36

36Nanda jala kuyu jangkurr Jandayngkanyi Kudkanyi, janyulu wankijba mili bayngkani jalija nangka janyba. Jungku janyulu wanka mili Kudnyina. Ngala nanda jala miku ngayangayijba jangkurranyi Jandayngkanyi, miku wali wankijba mili. Miku janyulu jungku wanka mili Kudnyina. Baki Kud, janyulu ngarrangarra muwa yalungi jala miku kuyu jangkurr Krayiskanyi. Ngarrangarra janyulu muwa yurrngumba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index