Vyhľadávací formulár

Matthew 13:11

11Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Narri jingkijbangka Kud, nyulu marukangka muwa narringi, nyulu lalanbaka narrinya yurrngumba barri. Ngala yingkamukunyi miku yalimi jingkijba Kud, nyulu lalanbawarr. Baki nanankardi muningka ngayu yanyba yalungi, ngayu milidimbiji yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index