Vyhľadávací formulár

Matthew 14

Janyba Nangki Jun Ngurrunbawarr.

1-2Nanamanji barri, nanda nganinyi, niji Yirud, nyuli walkurra mambuka Kubaminkanyi nanankanyi yajinyi Kalilikanyi. Manku nyuli yalunya yanybikurri nangangi Jisuskanyi, nanankanyi ngirukanyi yajinyi jali nyulu yabimba, baki ngamungku nyulu Jisus nanamannga Jun Ngurranbawarr. Yanyba nyuli yalungi nanganginkanyi wakiwarrayngka, “Nanda Jun Ngurranbawarr, jali ngayu kurdanba, jali yingkawanyi daya janki ngaki, nyulu mili wankijbayi. Mili nyulu wanka jungkuka nanijba. Ngawamba nanda Jun, ngawamba nyulu ngiruka kunymambikanyi yalunya mankanyi. Miku yingka ngiruka kunymambikanyi yalunya. Ngawamba nyulu Jun Ngurranbawarr.” Nani barri ngamungku nyulu Jisus nanamannga Jun Ngurranbawarr.

3-4Wabula barri nanangini mambukawanyi Yirudwanyi, nyuli jarimba nanda jibarri, jali yingkanyi nangangi maninganja, jali maninganja nanganginkanyi bababanyamba nyulu Yirudkanyi, niji Bilib. Jarimba nyuli nanda jibarri, baki kuyuyi nangangi barri maninganja. Nanda jibarri niji nangangi Yirudayis. Nani barri yabimbayi balki yaji Yirudwanyi. Jungku nyuli balkina nananyina yuwana Kudkanyi. Nani barri nyuli jungku balki nanda Yirud. Baki nanankardi barri ngirrwayi nangangi Jun Ngurrunbawarr. Ngirrwa nyuli nangangi nanankanyi balkinyi yajinyi jali nyulu yabimba. Nanankardi barri nyuli manjijba nanganginmuku ngarrkadabawarrmuku Yirudwanyi. Nyuli manjijba yalunya wudumbiji Jun Ngurrunbawarr. Marrimba yali Jun, baki yarrijba yali brisinyina kiybakiybayudi. Nani barri yabimbayi yaji Yirudwanyi nangangi Junkanyi, karungangi Yirud Junwanyi, nyulu Yirud jungkuyi balki nangangi Kudkanyi. 5Nulijba nyuli kurdanbikanyi Jun Yirudwanyi, ngala nyuli marrala. Marrala nyuli yalungi Jumukuyngka. Jingkijba yali Jun, nyuli yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi. Jalimi nyulu kurdanba Jun, baki jayalu ngarrangarra muwa nangangi Yirudkanyi. Jayalu ngarrangarra muwa nangangi, yanybayingangi Jun jangkurr nangangi Kudkanyi. Ngala yarrijba nyuli Jun brisinyina, Yirudwanyi.

6Nanda jibarri Yirudayis, kulunganja nangangi wurrumbarra. Nyuli kunyba kajurrawarr, nanda wurrumbarra. Kudiyamukunyi mambukamukunyi yali yidamba Yirud. Jarrba yali mama nangandu, ngaraba yali yaji marda. Yabimba yali jarrkanyi yaji. Ngala yalungki wardamba, baki manjijba yingka Yirudwanyi wudumbiji nanda wurrumbarra. Badajba nyuli baki kajurrayi walu yalundu. 7Kudanyu nyulu kajurra yalungi, Yirudkanyi marda mambukamukuyngka. Mirnarrijba yali muwa nangangi. Yanybayi Yirud nangangi wurrumbarranyi, “Wanyingkanyi ninji nulijba. Janinga wajba yajinyi. Janinga wajba nanankanyi jala ninji nulijba. Duja ngayu yanyba.” 8Jilajbayi wurrumbarra danbiyurri, baki karuyi nangangi ngardanganja nanankanyi jangkurranyi waykanyi yajinyi Yirudwanyi. Yilikajbayi nangangi ngardanja, “Wanyingkanyi jangayu ngajaka. Wanyingkanyi.” Jananganjayi ngardanganjawanyi, “Yilikajbakiyi nanganginkanyi kulajinyi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka. Yilikajbakiyi nanganginkanyi kulajinyi.” Wijba nyuli Yirudyurri wurrumbarra, baki yanybayi nangangi, “Wajba janganinji kulajinyi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka najana. Nulijba ngayu nanganginkanyi kulajinyi.” Barriwa.

9Ngala nginduyi Yirud muwa. Kudanyu nyuli ngindu muwa, mikungangi nyuliyanyi nulijba kurdanbikanyi Jun. Ngala nyuli yilikajba wurrumbarra barrin wanyingkanyi yajinyi janyulu wajba. Nyuli yanyba waykanyi yajinyi, baki bukambijunyi yali manku nanda nangangi jangkurr. Miku nyuliyi yangkalamba nanda jangkurr. Barriwa, janyulu wajba yajinyi. 10Baki nyuli jirrinyba ngarrkadabawarr, “Dayakiyi Jun janki, baki wiykunumbakiyi kulaji nanginkurri.” 11Barlbayi ngarrkadabawarr, baki nyuli kurdanba Jun. Nyuli daya janki brisinyina. Wiykunumba nyuli kulaji najana, baki wajbayi wurrumbarra. Baki kuyuyi kulaji wurrumbarrawanyi, wajbayi nangangi ngardanganja kulajinyi. Barriwa. 12Nanamuku kandimuku Junkanyi, jali yalu manku Jun janyba nangki, jilajba yali brisinyurri baki dulaba yali nangangi mankanyi, makaykanyi. Baki yali yarrijba nangangi mankanyi kalawunyi kumayanguna. Yarrijba yali mankanyi kumayanguna kalawunyi, baki yali jilajba Jisusyurri. Karu yali Jisus nangangi Yirudkanyi, nyuli kurdanba Jun Ngurrunbawarr. Barriwa.

Wajbayi Kajamuku Mamanyi Jisuswanyi, 5000.

13Jali nyulu manku nanda jangkurr nganinyiyurruwa Jisuswanyi, baki barlba nyuli nanamunanyi yajinanyi. Barlba nyuli karrurrinybarri kanjana muwardana. Barlbayi nyuluma karrurrinybarri nanankurri yajiyurri jali mikuyaji yingkanyi nanaba. Nulijba nyuli nyuluman jungunkanyi. Ngala jawudamukunyi yali najba Jisus jilaykurri muwardana karrurrinybarri, baki yalunjali karu yingkamuku nangangi Jisuskanyi, barlbayi karrurrinybarri muwardana. Baki yali barlba nukamina nanankurri yajiyurri. Dulu yali barlba. 14Wanbiyayi Jisus karrurrinybana, baki walajbayi muwardananyi. Nyuli najba yalunya walkurra muranmuku wanbiyankurri, baki ngindu nyuli muwa yalungi. Kudanyu nyuli ngindu muwa yalungi, mikuyajingangi nyuli lalanbawarrayngka yalungi. Baki kunymamba nyuli yalunya. Kunymamba nyuli yalunya kajamuku jali yalu lunji.

15Ngabungabu barri jilajbayi nangandurri Jisusyurri kandimuku nangangi. Baki yanyba yali Jisuskanyi, “Barriwa barri. Ngabungabu yaji nayinda. Mikuyaji mamanyi nayiba, baki mikuyaji barndanyi. Marda ninjimi manjijba yalunya barrawuyabarrawuyarri lukuluku. Marda ninjimi manjijba yalunya wudumbiji yalungi mama.” 16Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Miku ngayiyi manjijba yalunya. Yuku yalu wambu jungku nayiba. Janarri wajba yalunya nayiba mamanyi.” 17Yanyba yali nangangi Jisuskanyi, “Ngala ngawamba bayayawa mama nayiba nurrundu. Ngawamba kujarra baki kujarra baki yingamali bayayawa damba, marda kujarra kaku nayiba nurrundu.” 18Baki yanyba nyuli yalungi, “Janarri kuyu nanda mama ngakindurri. Janganarri wajba mamanyi.” 19Baki jirrinybayi yalunya muramuku Jisuswanyi, yalu jungunkanyi dalbu dalbu nanaba karnbana, baki jungkurrijba yalungki karnbana. Barriwa. Wudumbayi nanda damba marda kaku Jisuswanyi. Kingkarri nyuli najba lalijiyurri, baki yanybayi Kudkanyi nanankanyi mamanyi. Yanyba nyuli mududu nangangi Kudkanyi nanankanyi mamanyi. Barriwa. Baki dalyamba nyuli damba. Wajbayi kandimuku, baki yali wajba muramuku dambanyi. Wawajba yalunjalili dambanyi marda kakunyi. 20Jarrba yali mama bukambijunyi, baki wardijba yali muwa. Ngala miku yaliyanyi jarrba kudanyu nanda mama. Kudiya mama kiliyi nanaba. Baki wudumba yali nanda mama kandimukunyi, baki yarrijba yali birndawarrana mijimbanguna 12 barri. 21Kajamukunyi yali jarrba mama mijimbangu 5000 barri nganinyimuku. Baki jibarrimuku baki bayamuku marda. Barriwa.

Jilajbayi Jisus Yundu Wabudana.

22Baki jirrinyba nyuli yalunya nanganginmuku kandimuku Jisuswanyi. Yanybayi yalungi, “Janarri ngankijba muwardana, baki janarri barlba kanjana bayangarrinybarri. Ngala jangayu manjijba yalunya muramuku yalunginkurri barndarri.” Baki barlba yali kandimuku nangangi muwardana. 23Baki manjijba nyuli yalunya muramuku Jisuswanyi. Mudambayi yalunya, baki barlba yali. Ngala kirrijbayi Jisus kingkarri dungalana. Kirrijba nyuli nyubana yanybiji nangangi Kudkanyi. Jungku nyuli nanaba dungalana kingkarrinyin bangani, baki mungijbayi nangangi yaji. 24Ngala nanganginmuku kandimuku yuwajiwa yali wajanganja burrandijba kanjana. Kudanyu yali wajanganja baralala, karnungkumbayingangi yalunya yunkurrwanyi bayunguna baki walajbayi lakululu.

25Ngala nyulu kambalingijba yaji karrina, baki jilajbayi Jisus yalundurri. Jilajba nyuli nukamina yundu wabudana. 26Najba yali Jisus jilaykurri yundu wabudana, baki ngamungku nyuli wuwarr. Marrala yali, baki kaya yali, “Wuwarr, nanda wuwarr badajbangka.” Marrala yali kudanyu barri. 27Yinarramba barri yanybayi Jisus yalungi, “Miku narriyi marrala ngaki. Nayinda ngayu, Jisus. Miku narriyi marrala ngaki.” 28Baki yanybayi Bida nangangi Jisuskanyi, “Mambuka, miku ninyiyi jingkijba. Jaliyi ninji dujanya nanama ninji, baki janganinji karu, jangayu jilajba nganyindurri yundu wabudana, jaliyi ninji miku wuwarr, jaliyi ninji dujanya.” 29Jananganjayi nyulu Bida, Jisuswanyi, “Yi. Jilajbakiyi ngakindurri yundu wabudana.” Baki walajbayi Bida. Walajba nyuli muwardananyi, baki jilajbangka nyulu nangandurri Jisusyurri yundu wabudana. 30Ngala warrmbayi yaji yungkurrwanyi kudanyu barri. Baki nanankardi marralayi Bida. Marrala nyuli, baki karralangka wayka wabudana, baki kaya nyuli nangangi Jisuskanyi. Kayayi Bida, “Mambuka. Marrimbakiyi nganinji. Marrimbakiyi nganinji mardarda barri.” 31Baki yinarramba marrimba nyuli Bida Jisuswanyi. Marrimba nyuli baki yanybayi Bidanyi, “Wanyingkanyi nganyingka mankumankuka janinji ngurrunba nanda. Wanyingkanyi nganyingka balkijba muwa. Marda nganinjimi jingkijba, janinga marrimba mardarda. Marda nganinjimi jingkijba, janinga kudanyu lalanba.” 32Buli ngankijba muwardana, baki kurrkunba nangki yungkurr. Mikukiyanyi warrmba mili. 33Baki nanamukunyi kandimukunyi, yali wajba Jisus kunybanyi jangkurranyi yalunginkanyi. Kunybanyi jangkurranyi yali wajba Jisus. Yanyba yali nangangi, “Nayinda jangkurr duja, ninji nangangi jandanyi Kudkanyi. Ninji nangangi jandanyi.”

Kunymambayi Yalunya Jisuswanyi.

34Mili yali wajanganja bayungu. Birlbidamba yali bayangarrinybarri, baki wanbiya yali nananyina yajina niji Kinisirid. 35Jala yali walajba muwardananyi, jawudamukunyi yali jingkijba Jisus. Jingkijba yali Jisus, baki wirlku yali lukuluku nani. Wirlku yali yalundurri jala yalu lunji, baki kuyu yalunjali nangandurri Jisusyurri. 36Yililikajba yali Jisus, “Yuku kuna janurru marrimba nganyi jumbala, baki janurru kunybijba. Yuku kuna.” Bukambiju jali yalu marrimba nanda jumbala nangangi Jisuskanyi, baki yali yabijba mankanyi. Yabijba yali mankanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index