Vyhľadávací formulár

Matthew 17

Yangkalamba Nangki Jisus.

1Baku barri, 6 kambana baku, kirrijba yali dungalana, Jisus marda murrku nanganginmuku kandimuku, Bida marda buwakula Jayims baki Jun. Kirrijba yali juju kingkarri yundurrinybana dungalana yaluman. 2Jali yalu jungku nanaba yundu, baki yangkalamba nangki Jisus. Wali nangangi bilirrbayi, barrinani kamba, jali nangka yangkalamba Jisus. Marda jumbala nangangi, bilirrbayi bunyala. 3Baki yali najba Jisus, murrkuwanyi, marda yali najba kujarra mili karrinjankurri wilina nangandu. Buli malbuwuya wankalawuya jali bula jungku juju wabula kamambarra. Yingka wankala nyuli Musis, marda yingka wankala nyuli Yalayija. Badajba buli kingkarrinya. Yanyba yalungki malbuwuya baki Jisus. Barriwa. Nani barri yali najba yaji kandimukunyi. Najba yali Jisus marda malbuwuya yanybikurri yalungka. Barriwa. 4Yanybayi Bida Jisuskanyi, “Mambuka. Yuku barri kunyba nurru nayiba naykanyi narrinya. Jangayu yabimba murrku ngarndu wanjirr, yingka nganyi, yingka nangangi Musiskanyi marda yingka nangangi Yalayijakanyi. Yabimba jangayu ngarndu narringi.” Ngala muningka yanybayi Bida nanda jangkurr.

5Jala yanybayi Bida nani barri, baki walajbayi ngalu. Walajbayi ngalu waykalinya, baki bilirrbayi. Murumbayi yalunya ngaluwanyi. Baki yali manku jangkurr ngaluna kandimukunyi. Yanybayi Kud ngaluna, “Nayinda ngaki jandanyi, jala ngayu maruka muwa nangangi. Mankukiyi nangangi jangkurr.” Barriwa. 6Jali yalu manku nanda jangkurr kandimukunyi, baki marrala yali. Kudanyu yali marrala, baki yirrba yali jambarri, wayka wali. 7Ngala badajbayi Jisus yalundurri. Marrimbayi yalunya, baki yanybayi, “Walajbakiyi. Miku narriyi marrala.” 8Baki walajba yali waykalinya, baki kujba yalungki lukuluku, ngala miku yaliyanyi najba nanankujarra wankalawuya. Mikuyaji bulangi nanaba, ngawamba karrinjayi Jisus yalundu. Barriwa. 9Karrala yali wayka dungalananyi. Ngala yali karrala wayka, baki yanybayi Jisus yalungi. Jirrinyba nyuli yalunya, “Mikujiyi karu yalunya nanankanyi jali narri najba. Ngayu Buwanya Bukambijuyngka, jangaka janyba, ngala baku barri jangayu wankijba mili. Yuku barri nanamanji baku janarri karu yalunya nanankanyi jali najba nanaba dungalana. Yuku barri nanamanji baku, ngala jilijbawa yaji.” Barriwa.

10Jali yalu karrala wayka, baki yilikajba yali Jisus kandimukunyi, “Nanamuku milidimbawarrmuku yuwanyi, wanyingkanyi yalili yanyba nayi barri, ‘Waluku janyulu wijba nanda wankalanyi Yalayija. Janyulu wijba waluku.’ Wanyingkanyi yali yanyba nani barri. Wanyingkanyi.” 11Jananganja nyuli yalunya Jisuswanyi, “Yuku barri. Yanybayi Kud najana. Yanyba nyuli nayi ‘Waluku barri janyulu badajba. Janyulu badajba nanda barrinani Yalayija. Janyulu badajba karunki yalunya kunybanyi jangkurranyi, baki janyulu kunymamba bukamba yaji. Janyulu karu yalunya, marda yalimi ngindu muwa, yurlwangangi yalu nanankanyi yuwanyi Kudkanyi. Waluku barri janyulu badajba, baki baku barri badajbaja nanda yingka Buwanya Bukambijuyngka. Janyulu badajba bayngkani nangandu nananyina barrinani Yalayija. Barriwa.’ 12Ngala ngayu karungka narrinya nanginkanyi jangkurranyi. Nanda nganinyi barrinani Yalayija, ngala nyuli badajba yalundurri, ngala yali yurlwa nangangingangi. Miku yaliyanyi kandimbangangi. Baki nani barri marda jayalu jungku ngaki, Buwanya Bukambijuyngka. Jayalu yurlwa ngaki. Jangananjalu ngirra. Jangananjalu daba.” Barriwa. 13Baki yali jingkijba nangangi jangkurr kandimukunyi. Jingkijba yali, nyuli karu yalunya nangangi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka. Nanda Jun, nyuli nanda barrinani Yalayija jali badajba. Barriwa.

Jakajbayi Wuwarr Jukananyi Jisuswanyi.

14Karrala yali kula wayka jambarri, Jisus marda kandimuku nangangi. Wijba yali yalundurri, yingkamukuyngkurri kandiyurri yalungi. Walkurra muramuku yali jungku nanaba yalundu kandimukunyina. Baki jilajbayi Jisus yalundurri. Jali nyulu wanbiya yalundu, baki jilajbayi nganinyi nangandurri Jisusyurri. Mururu nyuli wayka nangandu Jisusnyina. 15Baki yanyba nyuli, “Mambuka. Ngayu ngajaka ninga, janinji ngindunki muwa ngakinkanyi jandaynkanyi. Warriyaluku ngaki jandanyi. Ngankijbayi wuwarr nangandu mankanyina. Balkimbaka kaburr wuwarrwanyi. Janybaka nanda kaburr wuwarrwanyi kudiyana jangurri, kudiyana wabudarri. 16Ngayi ngajaka yalunya, nganyinmuku kandimuku. Ngayi ngajaka yalunya jakaji nanda wuwarr, ngala miku yaliyi jakajba. Miku yaliyi kunymamba ngaki jandanyi, miku.”

17Yanybayi Jisus yalungi, muramukuyngka. “Bukambiju narri jala narri wanka jungku nanijba, miku narrimi kuyu ngaki jangkurr. Narri yurlwangka ngaki. Ngayu jungkuka narrindu yurrngumba. Ngayu milidimbaka kaja narrinya, ngala miku narrimi kuyu ngaki jangkurr. Wanyimbala janarri kuyu ngaki jangkurr. Wanyimbala.” Baki yanybayi Jisus nijanganjiyngkanyi, “Kuyukiyi nanda kaburr ngakindurri. Kuyukiyi.” 18Kuyu nyuli nangangi jandanyi nangandurri Jisusyurri, baki nyuli jirrinyba nanda wuwarr. Jirrinybayi wuwarr walaji kaburrnanyi mankanyinanyi. Walajbayi nanda wuwarr kaburrnanyi, baki kunybijbayi nanda kaburr. 19Kamu barri, barlba yali yalunbunanyi muramukunanyi. Barlbayi Jisus marda kandimuku. Jali yaluman jungku, baki yali ngajaka Jisus kandimukunyi, “Yuku ninji jakajbayi nanda wuwarr. Ngala wanyingkanyi miku nurriyi jakajba. Wanyingkanyi.” 20Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Narri kuyu ngaki jangkurr, ngala miku narrimi kudanyu kuyu ngaki jangkurr. Jalimi kudanyu narri kuyuyi ngaki jangkurr, baki yuku janarri jakajba wuwarr barrinani ngayu. Ngayu karungka narrinya nanginkanyi jangkurranyi. Jaliyi narri kuyu ngaki jangkurr, jaliyi narri jingkijba ngaki jangkurr, nanda duja jangkurr ngaki, baki yuku janarri yabimba ngiruka yaji. Ngiruka yaji janarri yabimba marda, jaliyi narri jingkijba ngaki jangkurr duja barri. Yuku janarri yanyba nanankanyi dungalanyi, ‘Dungala. Barlbakiyi nanamunanyi yajinanyi. Jungkukiyi nanaba yingkana yajina.’ Jaliyi narri yanybaka nani dungalanyi, baki janyulu barlba. Janyulu jungku yingkana yajina. Yuku janarri yabimba bukamba yaji, jaliyi narri kudanyu kuyu ngaki jangkurr.

Mili Barri Yanybayi Jisus Janybikanyi Nangka.

22Baki mili yali barlba nanamunanyi yajinanyi, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Jilajba yali kula. Jali yali wanbiya nananyina walkurranyina yajina Kalili, baki yanybayi Jisus yalungi, “Jawudawanyi, janganjalu wudumba Buwanya Bukambijuyngka. 23Janganjalu marrimba baki janganjalu kurdanba. Jangaka janyba, ngala baku barri jangayu wankijba mili. Kujarraka barndayka jangayu mili wankijba. Barriwa.” Jali yalu manku nangangi jangkurr Jisuskanyi, baki yali ngindu muwa kandimuku. Kudanyu yali ngindu muwa nangangi. Barriwa.

Waykanyi Jurj Mambuka Dungalanyi.

24Mili yali barlba kula Kabirnayumyurri, baki wanbiya yali barrawuyabarrawuyana. Ngankijbayi Jisus kalawuyngkurru barrawuna, ngala yuwajiwa karrinjayi Bida danbina. Yalu jalili yalu wudumba dungala yalunbunanyi walkurrayngka jurjkanyi, yali jilajba nangandurri Bidayurri. Ngajaka yali Bida, “Nganyinyi milidimbawarranyi nyulu kuna wajbangka yalunya dungalanyi walkurrayngka jurjkanyi. Nyulu kuna wajbangka yalunya dungalanyi jurjkanyi.” 25Jananganjayi yalunya Bidawanyi, “Yi. Nyulili wajba dungalanyi walkurrayngka jurjkanyi.” Barriwa.

Baki ngankijbayi Bida barrawuna jali jungku Jisus nanaba. Baki waluwa nyuluwarri yanybayi Jisus nangangi, Sayimin Bida, “Wanyingkanyi ninji yanyba. Wanyingkanyi. Wanjangini mardakimi wajba walkurra Kubamin mambuka dungalanyi. Nanganginmukunyi jandanyimukunyi kuna. Nanamukunyi ngurranyimukunyi kuna jalili yalu jungku nanaba nanganginyina yajina. Wanyingkanyi ninji yanyba.” 26Jananganjayi Bidawanyi, “Nanamukunyi ngurranyimukunyi jalili yalu jungku nanaba nanganginyina yajina, marda yalimi wajba nanda Kubamin mambuka dungalanyi. Ngala miku nanganginyi jandanyimukunyi, miku yaliyi wajba dungalanyi.” Barriwa. Baki yanybayi Jisus nangangi Bidanyi, “Yanyba ninji duja jangkurr. Mardakimi miku jandanyimukunyi wajba Kabamin mambuka dungalanyi. Yuku yalu muningka jungku. Miku yaliyi wajba nanda mambuka. Barriwa. Ngala ngayu nangangi jandanyi Kudkanyi baki marda ngayimi miku wajba yalunya mambukamuku jurjkanyi dungalanyi. Nanda jurj, nanda nangangi yaji ngakinkanyi Buwakaya Kingkarri. Nanankardi barri marda ngayu muningka jungku, miku waykanyi dungalanyi. 27Ngala yalu mambukamuku jurjkanyi, yiningki jayalu kijiwijba, jaliyi miku nungkala wajba yalunya dungalanyi. Jilajbakiyi wayka kanjarri, baki wajarrijbakiyi kakunyi. Nanda lirrka kaku jalija ninji wakaramba, dalamba ninji nangangi janyi. Nanaba janyina janinji wakaramba yingamali dungala. Dulabakiyi nanda dungala kakunanyi janyinanyi. Wajbakiyi yalunya nanankanyi dungalanyi. Nani janinji wajba yalunya dungalanyi jala yalu nulijba niyangi waykanyi yalunya dungalanyi. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index