Vyhľadávací formulár

Matthew 6:25

25Wabula ngayi karu narrinya, marda narrimi miku balkijba muwa wudumbikanyi mama marda wabuda, baki jumbala ngarambikanyi mankanyi. Marda narrimi miku balkijba muwa nanankanyi yajinyi. Ngala jaliyi narringka mankumanku nangangi Kudkanyi, jaliyi narri nulijba jungunkanyi kunyba nangangi, baki wakinkanyi nangangi, baki janyulu lalanba narrinya. Janyulu nyulu wajba narrinya mamanyi baki wabudanyi baki jumbalanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index