Vyhľadávací formulár

Ntendwa 28

Uko Malita

1Chize chingile vyedi mpwani, chabunkula kugamba chisiwa chiya nachiketangwa Malita. 2Wakaya wa hadya nawachidamanyiza vyedi vidala. Fula naikonga kunya naho nakuna mpeho, ivyo niyo wachijimbila moto nakuchihokela suwe woseni. 3Paolo nakachisanya chisa dya nkuni akadika mo moto umo nyoka ilaile ikatimila joto niyo yezingiliza mo mkono wakwe. 4Wakaya weze wawona inyoka ikanemanema mo mkono wa Paolo, niyo wagambana, “Mntu yuno ni mkomi, mna udahi wa kusagula yedi umtenda mjima, hata uneva kahonywa kubanika kwe bahali.” 5Mna Paolo kaisingisa inyoka igwele mo moto helumigwe. 6Nawakamgoja avimbe hegu agwe hasi abanike. Mna weze wagoje kwa chipindi chitali hawawone chochose chimlaile, wahitula fanyanyi zawo wakagamba, “Yuno ni mlungu!”

7Hajihi na hadya hantu nahana nkonde za Pubuliyo, mkulu ywe chisiwa. Kachihokela vyedi niyo kwa mazuwa matatu chitenda wajeni wakwe. 8Tati yakwe Pubuliyo nemolusazi, mnyonje ywa homa na misango. Paolo aita kwechumba chakwe, alombeza kwa Chohile, amjelekela mikono naye ahonywa. 9Vize vilaile ivyo, wanyonje watuhu woseni mwe chisiwa weza nakuhonywa. 10Wachinka majeleko yalozize, umo chikahalawa wachijeila mwe meli vyoseni nachunge mwe ntambo.

Kulaila Malita kwita Lumi

11Ize ijinke myezi mitatu chijenda mwe meli kulaila Isikandaliya, ikwitangwa “Vyohile Vidi”, chipindi che nyota chahumulaga mwe chisiwa icho. 12Chingila mzi wa Silakusa nakuhumula aho kwa mazuwa matatu. 13Kulaila hadya chijenda kwingila mzi wa Legiyo. Zuwa ditimile mpeho ikonga kuvumila kulaila kwamwenyemzi kwa mazuwa maidi chingila mzi wa Puteyoli. 14Chibwila wazumile hadya wachungile chihumule nawo hamwenga kwa mazuwa mfungate. Nivyo chengila Lumi. 15Wazumile wa Lumi wachiva na kwiza kuchisingila hajihi na mizi ya Gwilo dya Apiyo na migahawa mitatu. Paolo eze awawone, amhongeza Chohile kuno engile moyo vidala.

Paolo uko Lumi.

16Chize chingile Lumi, Paolo kazumilwa kwikala mwenye kuno akasinywa ni mnkondo.

17Yeze yajinke mazuwa matatu Paolo awetanga vilongozi wakaya wa Chiyahudi komdugano. Weze wadugane, awagamba, “Waizulaeli weyangu, hamwenga sidamanye dyodyose dikuhigana na wantu wetu hegu yadya chizwele chihokele kwa watatizetu, sitendwa mfungwa uko Yelusalemu nakwinkizwa kwa Walumi. 18Weze waheze kunilaha, Walumi nawaunga wanilekele, kwaviya hawawone chikunitenda nikomwe. 19Mna Wayahudi weze walemele imbuli ino, nasungwa kwa nguvu hegombele kwa Mkulu ywa Chilumi, hata hegu nasina dyakuwalongela wantu wangu. 20Nivyo vilekile sunga ni wawone nakulonga na nyuwe. Ichindedi, nasinyinywa minyolo savino kwa chausa cho msuhi wakwe uyo wantu wa Izulaeli wakumsinya.”

21Wamgamba, “Hachihokele mawandiko yoyose kulaila Yudeya ukunga weye, naho hahali mntu ywetu yoyose kulaila uko, mbuli hegu chochose chihiye mwako. 22Mna chonga chive fanyanyi zako, kwaviya chimanya chila hantu wantu wasimwila vihiye mwe idifyo wili.”

23Ivyo waika zuwa dya kudugana na Paolo, wantu walozize mwe idizuwa idyo wabula hadya nakekala. Kukongela mtondo kubula nechilo nakawagambila ulosi wakwe wa Uzumbe wa Chohile, naho kajeza kuwaunga wamanye mbuli za Yesu kwa kulonga viya zilongile Sigilizi za Musa na mawandiko ya wawoni. 24Wamwenga wazumila kwa ulosi wakwe, mna watuhu hawazumile. 25Ivyo niyo wahalawa, hawevane mgati mwawo, Paolo eze alonge mbuli ino, “Muye Ukukile kalonga vyedi kujinkila muwoni Isaya kwa wadalahala wenyu! 26Kwaviya nakagamba,

‘Jenda kalonge kwa wantu wano,

Namwetegeleze na kwetegeleza, mna hamkombaganye,

namsinye na kusinya, mna hamwone,

27kwaviya fanyanyi za wantu wano zaganika,

magutwi yawo hayakwiva

naho wafinya ngohe ameso yawo.

Wanasekusinya kwa meso yawo,

nakwiva kwa magutwi yawo,

mitwi yawo naikombaganye,

nakunihitukila, Chohile alonga,

nami naniwahonye.’ ”

28Paolo akomeleza, “Mvimanye kugamba, ulosi wa uhonyi wa Chohile wigalwa kwa sawo wakaya wa Uyahudi. Naweve!” 29Paolo eze alonge vino, Wayahudi wahalawa, wakahigana wenye.

30Kwa mihilimo midi Paolo nehantu apangile mwenye, aho nakahokela woseni nawakeza kumtalamkila. 31Kalonga mwe Uzumbe wa Chohile nakuhinya mbuli za Zumbe Yesu Kulisito, akasimwila kwa ukankalu hehena kuchindwa.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index