Vyhľadávací formulár

SALMOS 107

1¡Le wká'n ẕen X̱anžon', dan' nake' Benne' chawe'!

¡To chi'ize nake' Benne' ži'i ḻaže'!

2Da' ni žaḻa' nnagak benne' ka' ba beya'w X̱anžon',

benne' ka' beslé' ḻo na'gak benne' ka' bi ẕḻé'egekle' ḻégake' chawe'.

3Bebeje' ḻégake' ládjwgak benne' yež zi'to' ka',

yež ka' zej žen' gan ẕḻa' wbíž, na' gan ženen,

na' gan za' be' zag, na' gan ẕde wbíž byo' zag ka'.

4Baḻ benne' ka' wdágake' ḻe'e yix̱e' gan bi zoa nez,

na' bi bžéḻgekle' yež gan sóagake'.

5Wdóngake', na' wbíḻgake',

na' biž wzóa da' wx̱én ḻáže'gake'.

6Naž ḻo da' wẕáka'gake' bḻížgake' X̱anžon',

na' beslé' ḻégake' ḻo da' wẕáka'gake'.

7Bnnite'e ḻégake' to nez ḻi,

nich chjake' to yež gan sóagake'.

8Žaḻa' we ḻáwgake' X̱anžon'

dan' beyache' ḻáže'le' ḻégake'.

Bene' chégake' da' ka' žóngaken ga žebánležo.

9Ẕwe'je' benne' ka' ẕbíḻgake',

na' ẕwawe' benne' ka' ẕdóngake' nich sí'gake' da' chawe' chie'.

10Baḻ benne' ka' wnníta'gake' ḻo da' choḻ, na' gan gok ẕož gátgake'.

Gókgake' ka benne' zej nyejwe' liž ya gan zej nžeje' do ya, na' ẕzáka'ḻe'egake',

11dan' bží'igake' che x̱tiža' X̱anžon',

na' bzóagake' cheḻa'ale da' bzejní'il Dios ẕente ḻégake'.

12Bedó ḻáže'gake' ḻo žin zi'iḻe'e da' béngake'.

Bchégwgake' ẕan ywa' da' zej noe'e,

na' bi wzóa no benne' gákḻene' ḻégake'.

13Naž ḻo da' wẕáka'gake' bḻížgake' X̱anžon',

na' beslé' ḻégake' ḻo da' wẕáka'gake'.

14Naž bebeje' benne' ka' ḻo da' choḻ, na' gan gok ẕož gátgake,

na' bzoẕje' do ya ka' da' zej nžeje'.

15Žaḻa' we ḻáwgake' X̱anžon' dan' beyache' ḻáže'le' ḻégake'.

Bene' chégake' da' ka' žóngaken ga žebánležo.

16Bchinnje' dan' bséjwgaken benne' ka' da' zej naken ya bronse,

na' bzoẕje' bar ya ka' da' byéchjgeklen ḻégake'.

17Baḻ benne' ka' wdá'gake' yižwé' ka',

na' wẕáka'gake' ni'a che doḻa' wbága'gake',

na' ni'a che da' ẕinnj ka' da' béngake'.

18Bgótgekle' da' že'j žáwgake', na' wzóagake' gátgake'.

19Naž ḻo da' wẕáka'gake' bḻížgake' X̱anžon',

na' beslé' ḻégake' ḻo da' wẕáka'gake'.

20Ḻe' bseḻe'e x̱tiže'e chegak benne' ka', na' beyone' ḻégake',

na' beslé' ḻégake' ḻo yeḻa' got.

21Žaḻa' we ḻáwgake' X̱anžon' dan' beyache' ḻáže'le' ḻégake'.

Bene' chégake' da' ka' žóngaken ga žebánležo.

22Žaḻa' yé'gake' Ḻe': “Žóx̱keno'”,

na' gótgake' bia beždo' ka' ḻawe' Ḻe',

na' ḻo yeḻa' žebele chégake' žaḻa' góḻgake',

na' wzéngekle' benách ka' kan nak da' bene'.

23Baḻ benne' ka' wdégake' ḻo nisdo' ḻo barkw ẕen ka',

benne' ka' žóngake' žin ḻo nisdo'.

24Bḻé'egekle' da' ẕen ka' da' žon X̱anžon',

da' ka' žone' ḻo nisdo', da' žóngaken ga žebánležo.

25Wnnaze X̱anžon', na' wzó ḻaw žak be' bdone',

na' wyás nis ẕgó'nḻe'en ḻo nisdo'.

26Wžengak barkw ka' ka ḻaw ya'a ẕen da' naken nisdo',

na' bedínngaken ḻo da' naken gže'l ḻaw nisdon'.

27Bejchégwgake' na' bejlétgake' nile bejlétgake' na'le kan žongak benne' ka' želzožle',

na' da' zej nsedle' bi gókḻenen ḻégake'.

28Naž ḻo da' wẕáka'gake' bḻížgake' X̱anžon',

na' beslé' ḻégake' ḻo da' wẕáka'gake'.

29Ḻe' bzoa žie' be' bdone' dan' žaken,

na' wžé' ži nis da' ẕgo'nen che nisdon'.

30Bebéḻe'egekle' dan' bga'n ži nis ẕgo'nen,

na' Dios bchi'e ḻégake' dot chawe' gan zjake'.

31Žaḻa' we ḻáwgake' X̱anžon' dan' beyache' ḻáže'le' ḻégake'.

Bene' chégake' da' ka' žóngaken ga žebánležo.

32Žaḻa' wzéngekle' benne' ka' zej ndobe' chie' Ḻe' ka nak yeḻa' ẕen chie',

na' we ḻáwgake' Ḻe' gan zej ndobe benne' gole ka', benne' ẕnna biá'gake'.

33Ben X̱anžon' ga wbižgak yegw nis ka',

na' bsejwe' bej nis ka'.

34Gan goc yo ya'a beyonen' yo biž,

ni'a che da' bi nak chawe' da' bengak benne' ka' wnníta'gake' ga na'.

35Gan nak yo biž beyonen' yo nis,

na' yo yej beyonen' gan žaḻ nis.

36Bnnite'e benne' ka' ga na', benne' wdóngake',

na' béngake' to yež gan sóagake'.

37Gózgake' yežlyón' na' bedá'gake' lba uba ka' ga na',

na' bezí'ḻe'egake' linne chen.

38Dios ben chawe'e benne' ka', na' wyánḻe'egak x̱kwide' chégake' ka',

na' bene' ga bgóleḻe'egak bia yix̱e' chégake' ka'.

39Kate' benne' wnná bia' ka' bsaka' zí'gake' benne' ka',

na' wdetlen wnná biá'gake' ḻégake',

na' béngake' ḻégake' da' ẕia,

40bka'n Dios benne' wnná bia' ka' ka'ze,

na' bene' ga wdágake' ḻe'e latje dach gan bi zoa nez.

41Beslé' benne' yache' ka' ḻo yeḻa' yache' chégake',

na' bzánḻi'e ẕi'ngak benne' ka' ka žangak ẕila' ka'.

42Kate' bḻé'egekle benne' chawe' ka' da' ki, na' bebéḻe'egekle',

san benne' wen da' ẕinnj ka' bi be gok nnágake'.

43Benne' sina' ka' žaḻa' wláb ḻáže'gake' che da' ki,

na' žaḻa' yeyónbia'gake' ka nak yeḻa' ži'i ḻaže' ẕen che X̱anžon'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index